PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w  naszej firmie, oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ASB Construction sp. z o.o. w Limanowej, adres: ul. Nowa 11, 34-600 Limanowa, e-mail: biuro@asb-construction.pl, tel. (+48)537520200.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 RODO do powołania inspektora ochrony danych są zobligowane:

-      wszystkie organy lub podmioty publiczne (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości);

-      administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające powierzone dane osobowe, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania danych osobowych, które ze względu na ich charakter, zakres lub cele przetwarzania wymagają regularnego i systematycznego monitorowania na dużą skalę osób, których dane te dotyczą;

-      administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające powierzone dane osobowe, których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę tzw. szczególnych kategorii danych (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (o których mowa w art. 10 RODO).

 

Mając powyższe na uwadze Administrator nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych, co nie zmienia faktu, iż w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się bezpośrednio z Administratorem, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@asb-construction.pl, tel. (+48)537520200.

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w Art. 6 RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawa w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia przysługujących nam roszczeń oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

- pracownicy naszej firmy na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych;

- podmioty zewnętrzne: współpracownicy, kontrahenci, inwestorzy, podwykonawcy, podmioty trzecie (podmioty przetwarzające) uprawnieni do przetwarzania danych w imieniu naszej firmy, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy – niezbędnych dla działalności naszej firmy;

- uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane, jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże w pewnych sytuacjach prawo do cofnięcia zgody nie działa wstecz, np. nie dotyczy to wizerunku już upublicznionego przed wycofywaniem zgody.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane  w sposób automatyczny.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

- prawo dostępu do przetwarzanych danych;

- prawo do  sprostowania danych;

- prawo  do usunięcia  danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.